Overslaan en naar de inhoud gaan

Verval laat de verbeelding spreken

Ik neem je graag mee naar de wereld achter de bordjes ‘verboden toegang’ en achter dichtgetimmerde ramen en deuren. De prachtige wereld van verboden, verlaten en vervallen zoals ik die zie.

Daanoe
Daan Oude Elferink
Schrijnwerkersveste 18
6846 BP Arnhem
Nederland

Tel.      +31 655 833114
Email  info@daanoe.nl

KvK-number: 58515585
BTW-number: 168024135B01
trigger

Privacybeleid Daanoe

www.daanoe.nl / www.daanoe.com

Daanoe neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Daanoe. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je  hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 

Gegevens Daanoe

Daanoe
Daan Oude Elferink
Schrijnwerkersveste 18
6846 BP Arnhem
Nederland
T (+31) 655833114
E info@daanoe.nl / info@daanoe.com
KvK: 58515585
 

Welke gegevens we verzamelen

Wanneer je een aankoop verricht, een contactformulier invult, of je inschrijft voor onze nieuwsbrief zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijf
  • Verzendadres (postcode, plaats, land)
  • Factuuradres (postcode, plaats, land)
  • Nieuwsbrief ontvangen Ja/Nee
  • Emailadres
  • Taal (Nederlands of Engels)

Voor- en achternaam, bedrijf, verzendadres en factuuradres worden gebruikt om je bestelling te verzenden. Indien je aan geeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt alleen de voornaam, het emailadres en de taal opgeslagen in het platform dat wij gebruiken voor onze nieuwsbrieven: Mailchimp. Onderaan elke nieuwsbrief die door Daanoe is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je  persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.
 

Daanoe.nl / Daanoe.com webshop

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk te laten verlopen. We zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Onze webshop is ontwikkeld met software van Drupal Commerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Drupal Commerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Drupal Commerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Bij de betaling in de webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Daanoe gebruikt Sisow en Paypal als betalingsproviders. Je betaalgegevens (Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Daanoe niet opgeslagen.
 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Elonisas. Elonisas verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Elonisas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Elonisas is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

Facturatie en boekhouden

Je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Deze worden door Daanoe middels Microsoft Excel handmatig gemaakt.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountview. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. In geval van een boekbestelling, wordt slechts de achternaam en de details van de bestelling gedeeld. Je persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Accountview is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Accountview gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

De gegevens die op je factuur staan, moet ik doorgeven aan mijn boekhouder/belastingadviseur.
 

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Daanoe op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.
 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@daanoe.nl

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

De cookies worden gebruikt om een zo goed mogelijke verwerking van de website te realiseren.
 

Facebook-pixel

Op de website van Daanoe is een zogenaamde facebook-pixel actief. Wat deze pixel doet, is kijken of er van de betreffende persoon een facebook profiel kan worden gevonden. Deze informatie kan later worden gebruikt als doel voor Facebook advertenties. De gegevens van deze pixel zijn tot heden (25-5-2018) nog niet door Daanoe gebruikt.
 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.